چه طور بیاموزیم از این که چه بیاموزیم مهم تر است

دوره های ما کانونی پر محبت با حضور گرم شما و فرزندتان برای ایجاد توجه و احترام متقابل از نخستین روزهای حیات می باشد . هدف از حضور : کودک شما باید حس کند موجودی ویژه است و لحظات مهم با هم بودن را به بهترین شکل ممکن بیشتر تجربه کنید . رشد شخصیت در اهداف مشهود خلاقیت : کودک بعضی ویژگی هایش را به ارث می برد در حالی که بسیاری ویژگی های دیگر را از طریق تجربیات هر روزه و کنش متقابل با شما و افراد نزدیک کسب می کند . همان طور که ویژگی های او روی واکنش شما نسبت به او اثر می گذارد واکنش های شما هم روی شخصیت او اثر دارند . کودک از یک سالگی به بعد هر روز بیشتر به این مسئله پی می برد که شخصیتی مجزا از شما دارد و این هنگام بسیار اهمیت دارد که کمک کنیم تا خود را یک موجود قوی بپندارد .

مشاوره

بسیاری از کودکان مهد کودک خود را به راحتی با خوشحالی آغاز می کنند، اما گروهی نیز هستند که برای کنارآمدن با شرایط جدی خود در مهد کودک به زمان بیشتری احتیاج دارند . آنچه باید بیش از پیش به آن دقت کرد پذیرش احساسات کودک و کمک به اوست تا بتواند هر چه بهتر به ترس خود غلبه کند.